Adatvédelem


Adatkezelési szabályzatunk letölthető formában itt >>> PelsoTrend – adatkezelési szabályzat


PelsoTrend decor & webdesign stúdió:

Hoffmann Csaba – EV, továbbiakban (székhely: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 7. 2./2. adószám: 64144184-2-39, a továbbiakban „Adatkezelő”), mint adatkezelő, vállalkozó, vállalkozás magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Az esetleges változásokról honlapunkon tájékoztatást teszünk közzé.
Vállalkozásunk elkötelezett partnereink, ügyfeleink, vendégeink személyes adatainak védelmében. A személyes adataikat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek nem adjuk át és csak olyan adatokat őrzünk, ami feltétlenül szükséges a kapcsolattartáshoz. Vállalkozásunk megtesz minden biztonsági intézkedést, mely garantálja adatainak biztonságát. Adatainak törlését kérheti, az alábbi telefonszámon: +36/70-290-1446 vagy a pelsotrend@gmail.com email címen.
Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.); évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.); évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.). Adatkezelő adatai:
Adatkezelő weboldalának megnevezése: www.pelsotrend.hu
Az adatkezelő neve: PelsoTrend – Hoffmann Csaba EV.  és Hoffmann Tímea
Az adatkezelő székhelye: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 7. 2./1.
Adószáma: 64144184-2-39
Az adatkezelő elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: pelsotrend@gmail.com
Az adatkezelő levelezési címe: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 7. 2./1.
Telefonszáma: +36 70 290 1446
MEGHATÁROZÁSOK
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Lemondás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel em rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a feladatot az adatokon végzik.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki az adatok feldolgozását végzi;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGCÍME
A Vállalkozás tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.
Vállalkozásunk felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Az adatkezelés célja: ügyfél, üzleti partneri kapcsolattartás.
Az érintettek köre: A weboldalon üzenetet küldő/érdeklődő valamennyi érintett.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés az ügy elintézéséig tart.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő(k) kezelheti(k), a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, cégnév, számlázási cím, posta cím.
Az adatkezelés időtartama: 2 év
AZ ADATKEZELŐ ÜGYFÉL LEVELEZÉSE
Amennyiben vállalkozásunk igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk.
Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket és a honlapokon elhelyezett űrlap segítségével küldött üzeneteket a küldő nevével, e-mail címével és más, önként megadott személyes adatával bizalmasan kezeli, az ügyek visszakereshetősége érdekében tárolja azokat, amíg azt szükségesnek ítéli meg.
EGYÉB ADATKEZELÉSEK
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI
Név: Hoffmann Csaba és Hoffmann Tímea
Székhely: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 7. 2./1.;
Telefonszám: 06/70-290-1446; E-mail cím: pelsotrend@gmail.com
JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410